Pompa ciepła z prefinansowaniem z programu Czyste Powietrze

Pompa ciepła z prefinansowaniem to kluczowy element Programu Czyste Powietrze, który od dłuższego czasu stanowi istotne narzędzie w walce z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce. Jednak do niedawna jego skuteczność była ograniczona przez konieczność zwrotu poniesionych kosztów przez beneficjentów. Wiele osób nie mogło skorzystać z tego programu z powodu braku wystarczających środków na inwestycje. Dlaczego tak się działo?

Najwyższy poziom dofinansowania przysługiwał jedynie gospodarstwom domowym o niskich dochodach, których miesięczny dochód nie przekraczał 900 zł na osobę. To sprawiało, że osoby o takich zarobkach, nawet przy 90% dofinansowaniu, miały trudności z pokryciem kosztów inwestycji, które sięgały kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jednak na scenie pojawił się program CZYSTE POWIETRZE+, który został uruchomiony w lipcu 2022 roku. Ten program nie tylko zachęca do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynków, ale również oferuje możliwość prefinansowania. Jest on adresowany głównie do rodzin o niższych dochodach. Ale jak dokładnie działa prefinansowanie?

Pompa ciepła z prefinansowaniem Czyste Powietrze

Prefinansowanie, jak opisano na oficjalnej stronie internetowej programu Czyste Powietrze, oznacza wypłatę części lub całej dotacji przyznanej beneficjentowi na rachunek bankowy wykonawcy, zgodnie z warunkami programu. W praktyce oznacza to, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), do którego skierowany jest wniosek, wypłaca dotację nie bezpośrednio beneficjentowi, ale firmom wykonawczym odpowiedzialnym za realizację inwestycji.

W ramach prefinansowania, WFOŚiGW wypłaca wykonawcy zaliczkę w wysokości 50% przyznanej dotacji.

Chcesz uzyskać dofinansowanie na pompe ciepła w Czystym Powietrzu?

umów się na bezpłatną konsultację

Pompa Ciepła z Prefinansowaniem – Jak uzyskać dotację w 2023 roku?

Program Czyste Powietrze jest znaczącym narzędziem walki z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce. Jednak dostępność dofinansowania na pompę ciepła czy inne inwestycje zależy od poziomu dochodów beneficjentów. W 2023 roku progów dochodowych dokonano zmian, co wpłynęło na dostępność wsparcia finansowego.

Na początku, warto zaznaczyć, że prefinansowanie jest dostępne dla beneficjentów, którzy korzystają z podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Poziomy te są określone w oparciu o miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym.

Podwyższony poziom dofinansowania przewiduje, że miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekraczać 1894 zł, lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania dotyczy osób, których miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł, lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Warto podkreślić, że te progi dochodowe zostały zaktualizowane w 2023 roku, podnosząc się z poziomu 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2189 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalne poziomy dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze pozostają atrakcyjne. Dla kompleksowej termomodernizacji budynku wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną, beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości:

 • 66 tys. zł (I grupa podstawowa),
 • 99 tys. zł (II grupa),
 • 135 tys. zł (III grupa z intensywnym wsparciem) w formie bezzwrotnej dotacji.

Dzięki podniesieniu progów dochodowych, większa liczba osób może teraz skorzystać z rozszerzonego poziomu dofinansowania na termomodernizację i wymianę źródła ciepła, co pozwala na uzyskanie maksymalnej dotacji. To oznacza, że coraz więcej rodzin może inwestować w efektywność energetyczną swoich domów i przyczyniać się do poprawy jakości powietrza w Polsce.


Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze

Jak złożyć wniosek o prefinansowanie pompy ciepła w ramach programu Czyste Powietrze?

Proces składania wniosku o prefinansowanie w programie Czyste Powietrze+ jest zorganizowany w sposób starannie określony, aby zapewnić przejrzystość i skuteczność. Oto kroki, które należy podjąć, aby złożyć wniosek:

 1. Skorzystaj z Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD): Wniosek o prefinansowanie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie, który jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej programu Czyste Powietrze+. Nie istnieje możliwość składania wniosków w formie papierowej, ani bezpośrednio w siedzibie wojewódzkiego funduszu czy listownie.

 2. Uzupełnij formularz wniosku: Przy pomocy Generatora Wniosków o Dofinansowanie, wypełnij odpowiedni formularz wniosku. Upewnij się, że podajesz dokładne i aktualne informacje.

 3. Przygotuj niezbędne dokumenty: Aby wniosek o prefinansowanie został rozpatrzony, beneficjent musi dostarczyć niezbędne dokumenty. Są to:

  • Zaświadczenie potwierdzające przeciętny miesięczny dochód beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenie ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
  • Umowy zawarte z wykonawcą lub wykonawcami na realizację danego zakresu przedsięwzięcia w ramach programu.
 4. Wypełnij wzór umowy: W umowie zawarte są istotne informacje, takie jak dane zamawiającego i wykonawcy, przedmiot umowy, przewidziane wynagrodzenie, ważne daty i terminy, na które obie strony się zgadzają. Wzór umowy dostępny jest na oficjalnej stronie programu Czyste Powietrze+ w zakładce „Materiały do pobrania”.

 5. Złóż wniosek: Po wypełnieniu formularza wniosku i zebraniu wymaganych dokumentów, złożenie wniosku o prefinansowanie jest następnym krokiem. Wniosek zostaje przesłany za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie.

 6. Oczekuj na ocenę wniosku: Po złożeniu wniosku, instytucja odpowiedzialna za program (np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) przeprowadzi jego ocenę. Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi do 14 dni.

 7. Dokonaj wpłaty wkładu własnego: Beneficjent musi także zapłacić firmie wykonawczej wkład własny za przedsięwzięcie. Dlatego konieczne jest dołączenie potwierdzenia zapłaty tego wkładu własnego do dokumentów.

 8. Realizacja przedsięwzięcia: Po uzyskaniu prefinansowania i podpisaniu umowy z firmą wykonawczą, możesz przystąpić do realizacji inwestycji.

 9. Odbierz zaliczkę: W ramach prefinansowania, WFOŚiGW wypłaci wykonawcy zaliczkę w wysokości 50% przyznanej dotacji po podpisaniu umowy.

 10. Odbierz resztę dofinansowania: Pozostałą część dotacji otrzymasz po zrealizowaniu inwestycji, zgodnie z terminami i procedurami określonymi w umowie.

Pamiętaj, że terminy i procedury mogą ulec zmianie, dlatego zawsze warto sprawdzić najnowsze informacje na oficjalnej stronie programu Czyste Powietrze+ oraz skonsultować się z odpowiednimi instytucjami, aby być pewnym, że wniosek zostaje złożony i przetworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skorzystaj z firmy, która załatwi wszystkie formalności związane z pozyskaniem dofinansowania i kompleksowo zainstaluje pompę ciepła

umów się na bezpłatną konsultację

Jaką firmę wybrać do prefinansowania w programie Czyste Powietrze?

Wybierając firmę do prefinansowania w programie Czyste Powietrze, warto kierować się kilkoma ważnymi kryteriami. Chociaż istnieją ogólne wymagania dotyczące doświadczenia firmy wykonawczej, takie jak minimum rok doświadczenia w usługach budowlanych, remontowych lub montażowych, lub przynajmniej pięć zrealizowanych inwestycji dla beneficjentów programu Czyste Powietrze, to główną odpowiedzialność za wybór firmy ponosi beneficjent programu.

Ostateczny wybór firmy wykonawczej to decyzja, którą musisz podjąć samodzielnie. Regulamin programu Czyste Powietrze jasno określa, że „beneficjent ponosi ryzyko wyboru wykonawców realizujących przedsięwzięcie.”

Dlatego ważne jest, abyś dokładnie zbadał potencjalnych wykonawców przed dokonaniem wyboru. Oto kilka kroków, które mogą Ci pomóc w procesie wyboru odpowiedniej firmy:

 1. Doświadczenie: Upewnij się, że firma wykonawcza ma odpowiednie doświadczenie w realizacji projektów termomodernizacyjnych lub montażu pomp ciepła. Zapytaj o referencje lub przykłady wcześniejszych prac.

 2. Certyfikaty i licencje: Sprawdź, czy firma posiada wszystkie wymagane certyfikaty, licencje oraz uprawnienia do wykonywania prac związanych z programem Czyste Powietrze.

 3. Opinie i referencje: Zapytaj o opinie od innych beneficjentów, którzy korzystali z usług danej firmy. Poszukaj recenzji online i dowiedz się, czy firma ma dobre opinie.

 4. Dokumentacja: Poproś o dostęp do dokumentów potwierdzających doświadczenie firmy, certyfikaty oraz referencje od innych klientów.

 5. Porównaj oferty: Porównaj oferty kilku różnych firm wykonawczych pod względem cen, zakresu prac i warunków umowy.

Pamiętaj, że wybór odpowiedniej firmy wykonawczej ma ogromne znaczenie dla sukcesu Twojego projektu i uzyskania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Starannie przeprowadź proces wyboru, aby mieć pewność, że firma, którą wybierzesz, sprosta Twoim oczekiwaniom i zapewni profesjonalną realizację projektu.

🔗 Zobacz również 👀

Jaki piec na dofinansowanie Czyste Powietrze 2023?

W 2023 roku w ramach programu „Czyste Powietrze” dostępne są dofinansowania dla różnych rodzajów instalacji grzewczych, w tym pomp ciepła, kotłów gazowych kondensacyjnych, kotłów na biomasę, oraz innych rozwiązań przyjaznych środowisku. Wybór odpowiedniego pieca zależy od Twoich indywidualnych potrzeb, preferencji oraz możliwości technicznych.

Jeśli rozważasz instalację pieca na dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” w 2023 roku, ważne jest, aby skonsultować się z wykwalifikowanym instalatorem lub firmą wykonawczą, która pomoże Ci dokładnie ocenić Twoje potrzeby i dostosować rozwiązanie grzewcze do Twojej sytuacji.

Poniżej przedstawiam kilka popularnych opcji pieców, które mogą kwalifikować się do dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” w 2023 roku:

 1. Pompa ciepła: Pompy ciepła są bardzo efektywnymi i przyjaznymi dla środowiska systemami grzewczymi, które mogą korzystać z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia geotermalna, powietrzna lub wodna. Instalacja pompy ciepła może być dofinansowana w ramach programu.

 2. Kocioł gazowy kondensacyjny: Kotły gazowe kondensacyjne są energooszczędnymi urządzeniami, które wykorzystują gaz ziemny do ogrzewania domu. Mogą one być także objęte programem dofinansowania, pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów efektywności energetycznej.

 3. Kocioł na biomasę: Kotły na biomasę, takie jak pellety lub drewno, są ekologicznym rozwiązaniem grzewczym, które może być dofinansowane w ramach programu „Czyste Powietrze”, jeśli spełniają określone wymagania.

 4. Inne rozwiązania: Program „Czyste Powietrze” może wspierać również inne ekologiczne systemy grzewcze, takie jak kolektory słoneczne, systemy wentylacji mechanicznej z rekuperacją ciepła, czy też rozwiązania oparte na energii słonecznej.

Najważniejsze jest to, aby dostosować wybór pieca do własnych potrzeb, typu budynku oraz dostępnych źródeł energii. Przed podjęciem decyzji o zakupie pieca i ubieganiu się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, zawsze warto skonsultować się z ekspertem w dziedzinie technologii grzewczych, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Chcesz uzyskać dofinansowanie na pompe ciepła w Czystym Powietrzu?

umów się na bezpłatną konsultację

Ile trzeba czekać na pieniądze z programu Czyste Powietrze?

Czas oczekiwania na pieniądze z programu „Czyste Powietrze” wynosi do 30 dni. Wszelkie informacje dotyczące statusu złożonych wniosków oraz podpisanych umów możesz uzyskać bezpośrednio w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), do których złożyłeś swoje wnioski.

Prefinansowanie Czyste Powietrze 2023 – Forum

Program Czyste Powietrze działa bardzo efektywnie i staje się coraz bardziej popularny wśród beneficjentów. Jeśli masz pytania, chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami lub potrzebujesz wsparcia w zakresie prefinansowania, serdecznie zapraszamy do naszej grupy na Facebooku „Prefinansowanie Czyste Powietrze – Wsparcie i Porady„. Tam możesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, dowiedzieć się więcej od innych użytkowników i zostawić komentarz pod artykułem, aby kontynuować dyskusję. Razem możemy dzielić się wiedzą i pomagać sobie nawzajem w efektywnym korzystaniu z programu Czyste Powietrze!

Redakcja Dom21wieku.pl

Redakcja Dom21wieku.pl to grupa osób tworzących treści, które przydają się właścicielom nowoczesnych domów. Codziennie zbieramy nowe informacje z branży i dzielimy się nimi z wami na łamach naszego portalu.
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
ricco1
ricco1
8 miesięcy temu

Witam, mam pytanie czy jest jakieś dofinansowanie również na założenie ogrzewania gazowego ze zbiornikiem?